O mnie

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak

W 1981 roku ukończyłam studia w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej i otrzymałam tytuł „magister inżynier architekt”. Moje życie zawodowe związałam z planowaniem przestrzennym.

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:
- Gospodarki Przestrzennej (Politechnika Białostocka, Instytut Architektury),
- Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego (Uniwersy-tet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych)
oraz Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie – Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (kultura, polityka, gospodarka) w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiadam uprawnienia:
- upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej (Nr Bł/23/88),
- do projektowania w planowaniu przestrzennym (Nr 1206/91)
oraz tytuł „Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów” (certyfikat Nr PIU-7/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. – Polska Izba Urbanistów została zlikwidowana z dniem 10 lutego 2015 r.).

Byłam projektantką, urzędniczką, nauczycielką. Przez wiele lat prowadziłam własną działalność gospodarczą.

Obecnie zajmuję się działalnością związaną z wykonywaniem wolnego zawodu, nadal w dziedzinie planowania przestrzennego, jednak jedynie dotyczącą miejscowych pla-nów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego gmin.

Oferta

Opracowywanie projektów:

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Analiza

obowiązujących opracowań planistycznych i opiniowanie pod kątem możliwości zagospodarowania terenu lub działki objętych tymi opracowaniami.

Opiniowanie

zgodności projektowanej funkcji z obowiązującymi miejscowymi planami zagospo-darowania przestrzennego.

 

Zapraszam do kontaktu

Kontakt

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak
15-644 Białystok, ul. Storczykowa 8/15
tel. +48 607923850